Regulamin

REGULAMIN HOTELU z dnia 18.05.2020

v.9

 

 1. Właścicielem i administratorem Hotelu jest spółka Art Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kiełbaśnicza 20 (zwana w dalszej części Regulaminu „Hotelem”).
 2. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie Karty Gościa, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej www.arthotel.pl.
 4. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, konferencyjne i inne zgodnie z profilem działalności, kategorią i standardem.
 5. Opis usług, w szczególności pokoi oraz cennik usług znajdują się na stronie internetowej Hotelu www.arthotel.pl.
 6. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 16.00, naliczona zostanie opłata 10 zł za każdą godzinę. W przypadku opuszczenia pokoju po godz. 16.00 zostanie naliczona opłata za pełną dobę.
 8. W przypadku braku uzgodnień z Hotelem o przedłużenie pobytu Hotel zastrzega sobie prawo do przeniesienia rzeczy Gościa do przechowalni bagażu.
 9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 10. Podstawą zawarcia umowy o usługi hotelowe jest rejestracja Gościa w recepcji na podstawie paszportu lub krajowego dowodu osobistego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, udostępnienie określonych w Karcie Gościa danych osobowych oraz podpisanie wypełnionej Karty.
 11. Wszyscy Goście przebywający na terenie hotelu i korzystający z usług hotelowych muszą zostać zarejestrowani.
 12. Goście Hotelu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej. Dane osobowe przetwarzane są przez Hotel na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Hotelu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na usługi hotelowe.
 13. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie pobytu.
 14. Osoby odwiedzające Gości hotelowych mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00-22.00.
 15. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00.
 16. Szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji i anulacji pokoi są zawarte w potwierdzeniu rezerwacji.
 17. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa.
 18. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu Hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.
 19. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącej Gości, pracowników Hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.
 20. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- indywidualny sejf w każdym pokoju hotelowym oraz przechowywanie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem pkt.29-30,

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowywanie bagażu Gościa maksymalnie do 24 godzin,

- zamawianie taxi.

Goście mogą nieodpłatnie korzystać z części rekreacyjnej Hotelu – pokoju do ćwiczeń.

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru -w imieniu Gościa Hotelowego- przesyłek, w tym przesyłek kurierskich, o ile wcześniej Hotel nie wyraził zgody na ich odbiór i nie udzielono Hotelowi stosownego pełnomocnictwa.
 2. Na życzenie Gości przebywających w Hotelu w wybranych typach pokoi może być wstawiane dodatkowe wyposażenie, takie jak np. łóżko dodatkowe, wyposażenie dla dzieci, wyposażenie dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie dla zwierząt, zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem Hotelu.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 6. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 7. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 8. Osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia mogą samodzielnie korzystać z usług hotelowych wyłącznie za uprzednią zgodą Hotelu wydaną w trakcie rezerwacji usług oraz pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-851 kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Hotelu jest wyłączona w sytuacji, gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej lub też powstała z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała.
 10. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, wyłącznie, jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 11. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów o dużej wartości i/lub przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.
 12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Hotel przechowa je przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub zutylizuje.
 13. Na terenie Hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy zobowiązany jest do pokrycia kosztów dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 500 zł, które zostaną doliczone do rachunku hotelowego.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie świec w pokojach hotelowych oraz używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych i telefonicznych.
 15. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wnoszenia i przechowywania ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, za wyjątkiem funkcjonariuszy służb mundurowych, a także innych państwowych formacji uzbrojonych, którzy z mocy prawa są uprawnieni do ich wnoszenia. 
 16. Hotel zastrzega sobie prawo do kontroli pokoi raz na 24 h, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo Gości.
 17. Wybrane obszary ogólnodostępne Hotelu są monitorowane.
 18. Hotel akceptuje w wybranych pokojach pobyt małych i średnich (do 20kg) zwierząt domowych- psów i kotów. Pobyt zwierząt jest możliwy za uprzednią zgodą Hotelu, udzieloną w trakcie dokonywania rezerwacji i wiąże się z dodatkowymi opłatami – zgodnie z aktualnym cennikiem (z wyjątkiem psów asystujących). Właściciele zwierząt przebywających na terenie Hotelu są zobowiązani mieć przy sobie zaświadczenie o aktualnych szczepieniach zwierząt. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie przez nie ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej. Zwierzęta (z wyjątkiem psów asystujących) nie mogą być wprowadzane do sal gastronomicznych. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu Hotelu. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt: psów wymienionych w wykazie ras psów uznawanych za agresywne w par. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. (Dz.U. nr 77, poz.687), gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez dyrekcję hotelu za niebezpieczne. Ze względów bezpieczeństwa sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju prosimy o pozostawienie odpowiedniej zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi.
 19. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę jakości świadczonych usług. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Hotel usług powinny być zgłoszone na piśmie i zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Hotel.

 

Udogodnienia dla dzieci

czytaj więcej

Usługi hotelowe

czytaj więcej

Opinie gości

czytaj więcej

Sławni w Art Hotelu

czytaj więcej

Śladami historii...

czytaj więcej

Artystyczne wnętrza

czytaj więcej

Od zawsze ze sztuką

czytaj więcej

Nagrody

czytaj więcej

Szukasz pomysłu na prezent?

czytaj więcej

Referencje

czytaj więcej

Salon masażu

czytaj więcej

Regulamin

czytaj więcej

Regulamin parkingu

czytaj więcej

Art Hotel wziął udział w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich

2020-10-26
czytaj więcej

Art Hotel Sp. z o.o. otrzymał dotację w ramach tarczy finansowej 2.0

2021-02-01
czytaj więcej

Jak spędzić Święta Bożego Narodzenia we Wrocławiu?

2019-12-18
czytaj więcej

Idealne restauracyjne menu dziecięce

2019-04-08
czytaj więcej

Zapisz się na newsletter!

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij