Regulamin

REGULAMIN HOTELU

v.10 z dnia 06.06.2022.

 1. Właścicielem i administratorem Hotelu jest spółka Art Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kiełbaśnicza 20 (zwana w dalszej części Regulaminu „Hotelem”).
 2. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie Karty Gościa, jak również poprzez dokonanie czynności dorozumianych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej www.arthotel.pl.
 4. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, konferencyjne i inne zgodnie z profilem działalności, kategorią i standardem.
 5. Opis usług, w szczególności pokoi oraz cennik usług znajdują się na stronie internetowej Hotelu www.arthotel.pl.
 6. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 16.00, naliczona zostanie opłata za każdą godzinę zgodnie z aktualnym cennikiem usług. W przypadku opuszczenia pokoju po godz. 16.00 zostanie naliczona opłata za pełną dobę zgodnie z bieżącą ceną oferowaną za konkretny standard pokoju.
 8. W przypadku braku uzgodnień z Hotelem o przedłużenie pobytu Hotel zastrzega sobie prawo do przeniesienia rzeczy Gościa do przechowalni bagażu.
 9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu oraz z innych uzasadnionych względów.
 10. Podstawą zawarcia umowy o usługi hotelowe jest rejestracja Gościa w recepcji na podstawie paszportu lub dowodu osobistego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, udostępnienie określonych w Karcie Gościa danych osobowych oraz podpisanie wypełnionej Karty.
 11. Goście Hotelu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej. Dane osobowe przetwarzane są przez Hotel na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Hotelu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na usługi hotelowe.
 12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie pobytu.
 13. Osoby odwiedzające Gości hotelowych mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00-22.00.
 14. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00.
 15. Szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji i anulacji pokoi są zawarte w potwierdzeniu rezerwacji.
 16. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa.
 17. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu Hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.
 18. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi zamówione i/lub wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku braku płatności za te dobra lub usługi Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej podanej przez Gościa w trakcie rezerwacji/pobytu.
 20. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 21. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącej Gości, pracowników Hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu bądź swoim zachowaniem stwarza ryzyko wyrządzenia takiej szkody.
 22. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- indywidualny sejf w każdym pokoju hotelowym oraz przechowywanie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem pkt.30-31,

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowywanie bagażu Gościa maksymalnie do 24 godzin,

- zamawianie taxi,

Goście mogą nieodpłatnie korzystać z części rekreacyjnej Hotelu – pokoju do ćwiczeń.

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru - w imieniu Gościa Hotelowego- przesyłek, w tym przesyłek kurierskich, o ile wcześniej Hotel nie wyraził zgody na ich odbiór i nie udzielono Hotelowi stosownego upoważnienia.
 2. Na życzenie Gości przebywających w Hotelu w wybranych typach pokoi może być wstawiane dodatkowe wyposażenie, takie jak np. łóżko dodatkowe, wyposażenie dla dzieci, wyposażenie dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie dla zwierząt, zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem Hotelu.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu oraz mieniu innych gości powstałe z winy jego, odwiedzających go osób lub przebywających z nim zwierząt. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą stratę oraz utracone korzyści Hotelu (np. za konieczność wyłączenia pokoi ze sprzedaży na czas usunięcia szkody). Hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej (adekwatnej do standardu hotelu) wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania dzieci.
 6. Osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia mogą samodzielnie korzystać z usług hotelowych wyłącznie za uprzednią zgodą Hotelu wydaną w trakcie rezerwacji usług oraz pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-851 kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Hotelu jest wyłączona w sytuacji, gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej lub też powstała z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała.
 8. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, wyłącznie, jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 9. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów o dużej wartości i/lub przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.
 10.  W przypadku pozostawienia przez wyjeżdżającego Gościa rzeczy w Hotelu, Hotel zawiadomi niezwłocznie Gościa o tym fakcie. Gość może odebrać rzeczy osobiście bądź zostaną mu odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku nieodebrania rzeczy przez Gościa i braku zgody na odesłanie, Hotel przechowa pozostawioną rzecz przez trzy miesiące, a po bezskutecznym upływie tego terminu przekaże na cele charytatywne bądź na cele społeczne albo zutylizuje. Powyższa procedura nie dotyczy artykułów spożywczych, które będą przechowywane przez 24 godziny, a następnie zutylizowane. Pozostawione przez Gościa dokumenty (w tym dowód osobisty lub paszport) Hotel przechowa przez okres 14 dni od zawiadomienia Gościa, po tym czasie, w przypadku braku dyspozycji Gościa, dokumenty zostaną przekazane Policji.
 11. Na terenie Hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy zobowiązany jest do pokrycia kosztów dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie świec w pokojach hotelowych oraz używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych i telefonicznych.
 13. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wnoszenia i przechowywania ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, za wyjątkiem funkcjonariuszy służb mundurowych, a także innych państwowych formacji uzbrojonych, którzy z mocy prawa są uprawnieni do ich wnoszenia. 
 14. Hotel zastrzega sobie prawo do kontroli pokoi raz na 24 h, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo Gości.
 15. Wybrane obszary ogólnodostępne Hotelu są monitorowane.
 16. Pobyt zwierząt w hotelu:
 1. Hotel akceptuje pobyt małych i średnich (do 20kg) zwierząt domowych- psów, kotów. Pobyt zwierząt jest możliwy za uprzednią zgodą Hotelu, udzieloną w trakcie dokonywania rezerwacji i wiąże się z dodatkowymi opłatami – zgodnie z aktualnym cennikiem (z wyjątkiem psów asystujących).
 2. Zakwaterowanie ze zwierzęciem możliwe jest jedynie w wybranych pokojach.
 3. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu psa lub innego zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona na Gościa kara w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Właściciele zwierząt przebywających na terenie Hotelu są zobowiązani mieć przy sobie zaświadczenie o aktualnych szczepieniach zwierząt.
 5. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie przez nie ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom.
 6. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej. 
 7. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu Hotelu.
 8. Ze względów sanitarnych i higienicznych obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do wewnętrznych punktów gastronomicznych na terenie Hotelu (z wyjątkiem psów asystujących).
 9. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt: psów wymienionych w wykazie ras psów uznawanych za agresywne w par. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. (Dz.U. nr 77, poz.687), gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez dyrekcję hotelu za niebezpieczne.
 10. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju prosimy o pozostawienie odpowiedniej zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi.
 11. Wszystkie szkody w mieniu hotelu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję hotelu lub osoby poszkodowane, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę jakości świadczonych usług. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Hotel usług powinny być zgłoszone na piśmie i zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Hotel.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Hotelu

 

Cennik hotelowych kar pieniężnych

 

 1. Zakłócanie ciszy nocnej - 1000 zł
 2. Specjalistyczne sprzątanie pokoju w wyniku zanieczyszczeń biologicznych - 2000 zł
 3. Przebywanie ze zwierzęciem na terenie hotelu bez zgody hotelu - 500 zł
 4. Palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Hotelu - 500 zł
 5. Bezpodstawne uruchomienie alarmu ppoż - 1000 zł

Udogodnienia dla dzieci

czytaj więcej

Zwierzęta w Art Hotelu

czytaj więcej

Usługi hotelowe

czytaj więcej

Opinie gości

czytaj więcej

Sławni w Art Hotelu

czytaj więcej

Śladami historii...

czytaj więcej

Artystyczne wnętrza

czytaj więcej

Od zawsze ze sztuką

czytaj więcej

Nagrody

czytaj więcej

Szukasz pomysłu na prezent?

czytaj więcej

Referencje

czytaj więcej

Salon masażu

czytaj więcej

Regulamin

czytaj więcej

Regulamin parkingu

czytaj więcej

Poduszkowe menu w Art Hotelu

2022-10-05
czytaj więcej

Pomaganie mamy we krwi, czyli o misji społecznej Art Hotelu

2022-07-05
czytaj więcej

Art Hotel wziął udział w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich

2020-10-26
czytaj więcej

Art Hotel Sp. z o.o. otrzymał dotację w ramach tarczy finansowej 2.0

2021-02-01
czytaj więcej

Zapisz się na newsletter!

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez ART HOTEL Sp. z o.o., ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110, Wrocław Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane